Bij Media Info Groep bieden we naast mediamonitoring ook diverse afgeleide producten hiervan. Denk bijvoorbeeld aan op maat gemaakte nieuwsbrieven, (anderstalige) samenvattingen én media-analyses. De collega’s van onze analyse-afdeling maken periodiek kwantitatieve en kwalitatieve media-analyses voor een divers palet aan klanten. Met deze analyses geven zij inzicht in de mate waarin en de wijze waarop een organisatie of een bepaald onderwerp in het nieuws komt. In dit artikel bespreken we het onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve analyses en leggen we uit wat de waarde van beide is.

Kwantitatief vs. Kwalitatief
Door de bank genomen onderscheiden we twee typen media-analyses: kwantitatieve en kwalitatieve. Met een kwantitatieve analyse halen we op basis van bepaalde zoekwoorden, zoals een merknaam, gelezen of ongelezen content op uit onze database: printmedia, online nieuwsmedia, rtv, podcasts en social media. Dit geeft inzicht in wie, waar, wanneer in het nieuws is geweest: kwantitatief dus. Dit maken we inzichtelijk in een rapportage met grafieken en tabellen die de (ontwikkeling van de mate van) media-aandacht uitdrukken in volume, mediawaarde en bereik. Daarnaast is het via een kwalitatieve analyse ook mogelijk in kaart te brengen op welke wijze een onderwerp in het nieuws is geweest.

Met een kwalitatieve analyse voeg je naast de kwantitatieve gegevens dus ook een kwalitatief element toe aan de analyse. Onze codeurs beoordelen de relevante artikelen inhoudelijk en verrijken de artikelen daarbij op vooraf vastgestelde variabelen, zoals thema’s, sentiment, kernwaarden, stakeholders etc. De resultaten hiervan leggen we handmatig vast via een codeerproces en aan de hand van die coderingen maken we een rapportage. Bij een kwalitatieve analyse gaan we in een rapportage dieper in op de inhoud en bieden we naast grafische overzichten ook tekstuele duiding. Afhankelijk van de vragen die middels een media-analyse voor de klant beantwoord moeten worden, bepalen we samen met de klant of een kwantitatieve dan wel kwalitatieve analyse volstaat.

Wat kun je ermee?
Met een kwantitatieve media-analyse maken we communicatie-inspanningen kwantitatief accountable. Dit kan dienen als een stuk bewijsvoering richting interne of externe stakeholders: denk aan bijvoorbeeld de directie of sponsoren. Onze kwantitatieve analyses laten daarnaast zien hoe de mate van media-aandacht zich verhoudt tot voorgaande periodes. Doelstellingen op het gebied van de mate van media-aandacht kunnen zo nauwgezet gevolgd en indien nodig bijgesteld worden. Ook maakt een kwantitatieve analyse inzichtelijk welke media wel en niet over je berichten. Met andere woorden: waar liggen nog kansen voor een breder mediaplatform?

Een kwalitatieve analyses maakt al het bovenstaande ook inzichtelijk, maar doet meer dan dat: doordat we  kwalitatieve elementen toevoegen, ontstaan diepgaande inzichten over hoé je in het nieuws bent geweest. Deze kwalitatieve elementen bieden input voor het ontwikkelen, toetsen en bijsturen van een communicatiestrategie en KPI’s. Hierdoor ontstaat meer grip op de communicatie en kun je periodiek bijhouden of je opschuift in de richting van de (communicatie)doelstellingen.

Hieronder volgen twee voorbeelden media-analyses, een kwantitatieve en een kwalitatieve.

Kwantitatief: het optoppen van woningen
Voor bouwbedrijf Van Wijnen leveren we periodiek de ruwe kwantitatieve gegevens op waarmee zij zelf een kwantitatieve analyse samenstellen. Met het groeiende woningtekort in Nederland is er bij het bouwbedrijf behoefte aan het in kaart brengen van de media-aandacht voor een nieuwe ontwikkeling in de bouwsector: het optoppen van woningen, oftewel het bouwen van woningen op reeds bestaande woningen. Alle relevante artikelen rondom dit onderwerp worden door ons verzameld. De analisten van het bouwbedrijf kunnen hiermee zelf een analyse maken van de media-aandacht voor dit onderwerp. Hoeveel wordt erover geschreven? Welke specifieke journalisten en bronnen zijn ontvankelijk voor berichtgeving over deze relatief nieuwe ontwikkeling? En wat is het aandeel van Van Wijnen en diens concurrenten in deze berichtgeving? Allemaal relevante vragen waar een kwantitatieve analyse antwoord op geeft.

Kwalitatief: de verduurzaming van bedrijventerreinen
Voor een klant uit de energiesector hebben we onlangs een kwalitatieve media-analyse uitgevoerd. Nederland heeft momenteel te maken met een capaciteitstekort op het centrale elektriciteitsnetwerk, waardoor met name nieuwe bedrijven niet (onmiddellijk) op het netwerk kunnen worden aangesloten. De energieleverancier startte een consortium met een aantal andere stakeholders om oplossingen hiervoor te verzinnen. Ze streven daarbij enerzijds naar verduurzaming van bedrijventerreinen en anderzijds willen ze bedrijven waar nodig en mogelijk loskoppelen van het centrale energienetwerk door lokale, duurzame energiehubs te creëren. Met betrekking tot deze uitdaging heeft de energieleverancier met terugwerkende kracht door Media Info Groep alle berichtgeving over een bepaalde periode in kaart laten brengen rondom het onderwerp ‘verduurzaming van bedrijventerreinen’. We hebben voor hen onderzocht welke organisaties en personen in die berichtgeving een rol spelen, wie betrokken moeten worden bij deze ontwikkeling en met welke stakeholders rekening gehouden dient te worden. Alle relevante artikelen werden verzameld, inhoudelijk gelezen en aan de hand van een vooraf besproken codingframe verrijkt. Daarbij werd onder andere vastgelegd wie de key opinion leaders zijn op dit gebied en welke standpunten zij innemen ten aanzien van dit onderwerp. Op basis van de resultaten werd een rapportage opgeleverd, bestaande uit grafieken, tabellen en tekstuele duiding. Dit gaf het bedrijf inzicht in hun mogelijke rol binnen dit thema en de mogelijkheid de juiste stakeholders te benaderen om hun communicatiedoelen te realiseren en / of bepaalde boodschappen over het voetlicht te krijgen.

Tot slot: aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses kunnen we ook een benchmarkelement toevoegen. Hoe verhoudt jouw berichtgeving zich tot die van je concurrenten of branchegenoten?

Bij Media Info Groep zijn we toegewijd aan het ondersteunen van jou met duidelijke data, heldere rapporten en grondig onderzoek. Neem gerust eens contact op, dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen!